Klimaatbrief vanuit christelijke organisaties en leiders aan christelijke politici

17 oktober 2022

Geachte christelijke politicus,

Wij, ondertekenaars van diverse christelijke organisaties, kerkgenootschappen, maken ons ernstig
zorgen over het klimaatbeleid van het huidige kabinet. ‘Netto nul in 2050’ betekent het einde voor
veel van het leven op aarde. Wij verzoeken u dringend om de laatste afslag naar een leefbare aarde
niet te missen. Als bewindspersoon / volksvertegenwoordiger heeft u een belangrijke positie om
invloed uit te oefenen op beleid en hier keuzes in te maken. We roepen u op om, als politicus met een
christelijke levensovertuiging, u in te zetten voor klimaatbeleid dat daadwerkelijk de schepping en
daarmee onze naasten beschermt tegen de gevolgen van verwoestende klimaatverandering en
verlies van biodiversiteit.

Net als u voelen wij ons verbonden met het christelijk geloof, waarin God ons, mensen, heeft
gevraagd om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis. Het doet dan ook pijn om te zien dat
het steeds duidelijker wordt dat we als mens falen in deze opdracht. Wij dromen van schone lucht,
schoon water, een veerkrachtige bodem, van florerende flora en fauna. Wij verlangen naar
klimaatrechtvaardigheid, waardoor we een leefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en
toekomstige generaties. We hopen op een land waarin iedereen de energierekening kan betalen.
We hunkeren ernaar om in een land te leven dat niet langer de schepping misbruikt voor eigen
gewin, maar waar de schepping wordt beschermd.

Waar de gevolgen van de klimaatcrisis in Nederland nu al af en toe zichtbaar en voelbaar zijn, zijn de
gevolgen voor velen in het mondiale zuiden in de dagelijkse realiteit ontwrichtend. Dit is het gevolg
van de uitstoot van landen in het mondiale westen. De goedkoopste en makkelijkste keuzes zijn op
dit moment het minst duurzaam, terwijl duurzaam leven voor iedereen haalbaar en betaalbaar zou
moeten zijn. Deze keuzes hebben tot gevolg dat elders op de wereld hongersnoden, natuurrampen
en oorlogen (dagelijkse) realiteit zijn geworden. Dit is niet zoals God de zorg voor zijn schepping in
onze handen heeft gelegd.

De klimaatcrisis is een mondiaal probleem en ieder land moet aan de oplossing een eerlijke bijdrage
leveren. Uit onderzoek van het NewClimate institute is gebleken dat Nederland uiterlijk in 2030
klimaatneutraal zou moeten zijn als we op een eerlijke manier willen voldoen aan onze beloften in
het Parijs Akkoord.1 Pas in 2050 klimaatneutraal nastreven is oneerlijk ten opzichte van armere
regio’s en verkleint de kans dat het Parijs Akkoord gehaald gaat worden. Indirect verwoest het
Nederlandse beleid zo de levens van miljoenen mensen en brengt onherstelbare schade toe aan
ecosystemen. Wij vragen u om er alles aan te doen om onder de 1,5 graad opwarming te blijven en
u in te zetten voor een klimaatneutraal Nederland in 2030.
Dit vraagt om een toewijding aan de
schepping en daarmee een rigoureuze ommekeer in het beleid. Uit onderzoek van Urgenda blijkt dat
het heel goed mogelijk is om tot deze ommekeer te komen, waarbij de vervuiler betaalt en de
sterkste schouders de zwaarste lasten van de transitie dragen.2

Op dit moment gaat er nog altijd 17,5 miljard euro per jaar aan belastingvoordelen naar
grootverbruikers en producenten van fossiele industrie3, terwijl er per jaar maar 5 miljard euro
subsidie beschikbaar is voor hernieuwbare energie. Voor elke emmer water gooit Nederland vier
emmers olie op het vuur van de klimaatcrisis: per saldo is er geen effectief klimaatbeleid. Daarnaast
steunt Nederland nog altijd nieuwe fossiele projecten in binnen- en buitenland. Dit terwijl het
Internationaal Energie Agentschap klip en klaar heeft gezegd dat er geen nieuwe olie- en gasvelden ontwikkeld mogen worden als we kans willen behouden om de opwarming onder de 1,5 graad te beperken.

Wij verzoeken u om te doen wat in uw vermogen ligt om Nederland zo snel mogelijk te laten
stoppen met elke vorm van fossiele subsidie en belastingvoordelen. Ook verzoeken we u om geen
toestemming te geven voor de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasprojecten op Nederlands
grondgebied, binnen het Koninkrijk en in partnerlanden zoals Mozambique. We verzoeken u ook
ervoor zorg te dragen dat Nederland zich houdt aan de belofte op de COP26 om helemaal geen
internationale olie- en gasprojecten meer te financieren. In plaats daarvan dienen deze middelen
te worden aangewend om ontwikkelingslanden te compenseren voor ontstane schade en verlies
(Loss & Damage) en voor klimaatadaptatie aanvullend aan Official Development Assistance.

Om verdere schade aan de schepping te voorkomen, is het nodig dat wij als samenleving stoppen
met het misbruiken van Gods schepping en haar juist tot Zijn eer bewerken en laten floreren. Dit
betekent dat we niet meer economische groei centraal te zetten, maar het welzijn van de bewoners
van de aarde (mens, dier én natuur). Dat we klimaatontwrichting tot een minimum beperken,
investeren in klimaatadaptatie en te allen tijde oog hebben voor kwetsbare mensen in binnen- en
buitenland. Hierdoor geven we een leefbare aarde door aan toekomstige generaties. Zo kunnen we,
in deze gebroken wereld, glimpen laten zien van hoe God de wereld bedoeld heeft toen Hij deze
schiep en hoe het ook weer zal zijn als Hij terugkomt.

We bidden, graag samen met u, dat God u, en ons als samenleving mag zegenen met wijsheid en
liefde voor al wat leeft en met het ongemak, de woede, de tranen en soms zelfs dwaasheid die nodig
zijn om deze belangrijke besluiten te nemen.

Wij wensen u veel zegen en wijsheid toe in uw belangrijke taak.

Met verwachtingsvolle groet namens de ondertekenaars,
Rozemarijn van ‘t Einde, Harmen Niemeijer en Annemarthe Westerbeek

1 https://newclimate.org/resources/publications/what-is-a-fair-emissions-budget-for-the-netherlands
2 https://www.urgenda.nl/visie/rapport-2030/
3 https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot

Organisaties
A Rocha, Annemarthe Westerbeek
Catholic Worker Amsterdam, Margriet Bos
Christian Climate Action, Kirsten Alblas
Climate Stewards, Veraniek Veldstra
Compassion Nederland, Wietse Kooistra
Cordaid, Paul van den Berg
Encour, Indra Ramdin
Foundation Academy of Amsterdam, Samuel Lee
God in de supermarkt, Alfred Slomp
GroeneKerken, Carla Dik-Faber
Laudato Si’ Alliantie Nederland, Daan Savert
Micha Nederland, Harmen Niemeijer
MissieNederland, Jan Wolsheimer
Netwerk Katholieke Vrouwen
Netwerkgroep Schepping en Duurzaamheid van RvK, Marijke van Duin
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, Jens Mostert
Raad van Kerken, Christien Crouwel
Samen Kerk In Nederland, Madelon Grant
Stek, voor stad en kerk, Den Haag, Derk Stegeman
Stichting Eemlandhoeve Netwerk, David Heek
Tearfund, Matt Gregora
Vegan Church, Anja Hermanus-Schröder
Verre Naasten, Klaas Harink
World Vision, Marco van der Graaf

Op persoonlijke titel (christelijke leiders)
Jan Martijn Abrahamse, docent theologie Christelijke Hogeschool Ede
ds. Bram Alblas, jonge-mensen-dominee in Houten
ds. Sijbrand Alblas, predikant-pionier op Ameland
Nikki Apeldoorn, sociaal werkster Amsterdam en bewoner Jeannette Noëlhuis
ds. Kees van Atten, emeritus predikant
ds. Jolande van Baardewijk, predikant van de protestantse gemeente Duiven
Mari Baauw, architect werkzaam bij Royal HaskoningDHV, founder atelier Jes.35
ds. Sifra Baayen-Op ‘t Land, predikant Rijswijk ZH
ds Albert Balk, predikant NGK Amersfoort-Noord
ds. Rolie (CJ) Barth, emeritus predikant NGK
Jonatan Bartling, pionier Zinnig Noord, PKA
Arjo Barth, founder huis van gebed Haarlem
Rob Barzilay, lid kernteam ontmoetingscentrum De Klinker, Wezep
ds. Marrit Bassa, predikant Ontmoetingskerk Heerde, PKN
ds. Dirk Jan Brans, Protestantse Gemeente Velp
ds. Kees Benard, predikant hervormde kapel Wierden
Eric van den Berg, communicatieadviseur voor kerken, verenigingen en stichtingen
Pieter van den Berg, GKv-predikant in Leusden
Reinier van den Berg, klimaatdeskundige
ds. Johan van den Berg, predikant Protestantse Gemeente Appingedam
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan, predikant Protestantse Gemeente Appingedam
Drs. Bindert Hovinga, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Terneuzen
ds Judith van den Berg-Meelis, diaconaal predikant De Bakkerij Leiden
Willemien van Berkum, predikant pionier Hart voor Velserbroek en Hart voor IJmuiden
Ingeborg van den Beukel, A Rocha Utrecht
ds. Kees Bochanen, emeritus predikant PKN
Evert van Bodegom, medewerker Kerk in Actie
Ilja Boeije, Marcom specialist Compassion Nederland
Theanne Boer, vz. Martine Vonkstichting en A Rocha Zeeland
dr. Jan J. Boersema, Hoogleraar Grondslagen van de Milieuwetenschappen
Adri Bloemendal, predikant Hervormde gemeente Zwartsluis
Ramon de Bonte, voorganger Ontmoetingskerk Gorinchem
ds. Jacomette de Blois geestelijk verzorger Utrecht Bussum
ds. Fred Blokhuis, predikant NGK Nieuwegein
Joost van den Bogert, pastor bij Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad Haarlem
Wilco van Bokhorst, Werkgroep Groene Kerk PKA
ds. Arie Jan van der Bom, predikant PG Schagen & PG Callantsoog
ds. Martin Boon, predikant De Hoeksteen, Austerlitz
Erik Borgman, lekendominicaan en hoogleraar theologie
ds. Leon de Borst, predikant Hervormde Gemeente Zierikzee
ds. Roel Bosch, predikant NoorderLichtgemeente Zeist
ds. Jan Bos, predikant in Rolde
Dirk de Bree, predikant Nieuwe Kerk Utrecht
ds. Peter Breure, predikant Ontmoetingskerk Rhene
Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie
ds. Jan Broer, predikant PKN
Jurjen de Bruijne, pionier en voorganger Hebron Amsterdam
Hans Burger, UHD Theologische Universiteit Kampen|Utrecht
ds. Janneke Burger-Niemeijer, predikant Nederlands Gereformeerde Kerk Enschede
Joop Butti, Rooms Katholieke pastor en geestelijk verzorger
Ido Buwalda, voorganger bij Mozaiek
dr. Coen Constandse, predikant Protestantse Gemeente Houten
ds. Jaap Cramer, predikant Verbindingskerk NGK en GKV Heerde/Epe
ds. Carola Dahmen, predikant PKN Boornbergum-Kortehemmen & promovenda ecofeministische
theologie PThU
majoor Marijke van Dalen, gepensioneerd officier Leger des heils en lid Michazondag Werkgroep
Aarnoud van der Deijl, predikant oecumenische kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp
Jaap Dekker, hoogleraar Theologische Universiteit Kampen|Utrecht
dr. Marco Derks, assisterend pastor oud-katholieke parochie Gouda
drs. Frank G.C. Dijkstra, gemeentebegeleider
Mirjam Dirkx, geestelijk verzorger en initiatiefnemer Voedselbos Waspik
dr. Robert Doornenbal, predikant NGK De Lichtboog, Houten
ds. Jos Douma, predikant Plantagekerk Zwolle
ds. Willemijn van Dijk – Heij, predikant Protestantse Gemeente Haarlem – Centrum
Geert van Dijk, predikant samenwerkingsgemeente Het Anker NGK-GKv Sliedrecht
Jasper Dijkman, proponent Protestantse Kerk in Nederland
ds. Nynke Dijkstra, predikant en adviseur lokaal kerk-zijn, dienstenorganisatie Protestantse Kerk
drs. Rozemarijn van ‘t Einde, scheppingsactivist en geestelijk verzorger bij Leger des Heils
ds. Wielie Elhorst, LHBTI-predikant en hulppredikant Oranjekerk Protestantse Kerk Amsterdam
ds. Nick Everts – doopsgezind regiopredikant Groningen, Drenthe en Oost-Friesland
Antonie Fountain, witteboordenactivist
Lucas Foekema, pastoraal werker verbonden aan de St.Antonius van Padua parochie
ds. Jan Fischer, PG Etten & Terborg
ds. Jacqueline Geertse, predikant De Verbinding Schoondijke – Breskens – Groede – Waterlandkerkje
ds. Freddy Gerkema, em. predikant NGK Amersfoort-Noord
ds. Rineke van Ginkel, predikant Protestantse Gemeente Vreeland
ds. Pieter Goedendorp, predikant Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum
Lars Grijsen, voorganger Stadshartkerk Amstelveen
ds. Tom de Haan, stadsdominee Haarlem
ds. Coby de Haan , predikant Protestante Gemeente Veenendaal- Petrakerk
ds. Lucias de Haan, predikant Hervormde Gemeente Genderen
ds. Jeroen Hagendijk, predikant Hervormde Gemeente Willige Langerak
ds. Harry Harmsen (emeritus predikant PKN)
ds. Dingena Hasper, predikant Protestantse Gemeentes Oude- en Nieuwhorne, Katlijk en Mildam.
ds. Ruben den Hertog, gemeentepredikant Protestantse gemeente Vorden
David Heek, theoloog, spreker, lifecoach & leraar in de verbinding van gods- en zelfkennis
dr. Arco den Heijer, universitair docent Theologische Universiteit Kampen|Utrecht
Marjolein Hekman, voorganger bij De Binnenwaai en medewerker Samen Kerk in Nederland
drs Pieter Hendrikse, oud-bestuurder Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), Eindhoven
dr. Ad van der Helm, pastoor H.Nicolaasparochie, vz Haagse Gemeenschap van Kerken
Denis Hendrickx o. praem. Abt van abdij van Berne
Martine van der Herberg, pionierend predikant in Het Baken, Woerden
drs. ds. Sandra Hermanus-Schröder MA, theoloog en predikant, Zoetermeer
Jorn den Hertog, Studentenpastor Utrecht
dr. Theo Hettema, theoloog
ds. Jantine Heuvelink, predikant Protestantse Gemeente Bunnik
ds. Harmke Heuver, predikant Lux Mundi, Lexmond en Hei- en Boeicop
Nienke Hofsink, buurtdominee Oosterparkkerk Amsterdam en medewerker bij Genoeg om te Leven
Klaas Holwerda, predikant en pastoraal supervisor, Amsterdam
drs. Cor Hoogerwerf, Bijbelspecialist Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Cis de Hoop, straatpastor Amersfoort
Chiel van den Hout, A Rocha Ede
ds. Jos van den Hout, predikant Geertruidenberg
Wolter Huttinga
ds. Mark de Jager, predikant Brug-Es Kerk Dwingeloo
ds. Marja de Jager, PKN Delfzijl
ds. Sam Janse, em. pred., Ameide
ds. Irma Jansen-Kleinjan, predikant Oosterkerk Zeist
ds. Inge de Jong- Baerends, predikant Ontmoetingskerk Rhenen
Jaap-Harm de Jong, spreker, docent Baptisten Seminarium
ds. Folkert de Jong, Predikant Aalten
Kees de Jong, predikant CGK Huizen
ds. Marinus de Jong, predikant Oosterparkkerk Amsterdam
Ds Martin de Jong, Predikant, PG Doorwerth Heveadorp
ds. Theo Pieter de Jong, dorpskerk Schaarsbergen
Rijn de Jonge, emeritus-predikant CGK/NGK/GKV
ir. Matthijs Jonker, voorzitter van leiderschapsteam Rafaël Den Bosch
ds. Mattijs Jonker, predikant Arnhem-Zuid
ds. Steven Kafoe, predikant PKN Zwijndrecht
Pieter van der Kamp, elektrotechnisch ingenieur te Delft
Barend Kamphuis, emeritus hoogleraar Theologische Universiteit Kampen | Utrecht
Gemma van Kesteren, geestelijk verzorger in de ouderenzorg, Amersfoort
Miranda Klaver, hoogleraar antropologie en religie
Auxiliair Kapitein Henri Kloppenburg | Leger des Heils, Geloven in de Buurt Korps Arnhem
ds. Karel Koekkoek, predikant PKN Katwijk
ds. Henriette Koelé, emerituspredikant PKN
ds. Gert de Kok, predikant te Hulshorst
Joep Beneken Kolmer, namens de oud-katholieke parochie HH. Anna en Maria
prof. dr. C van der Kooi, emeritus hoogleraar VU, distinguished Erasmus Universiteit Rotterdam
ds. Margriet van der Kooi, hart- en zielzorg Daan Theeuwes Centrum in Woerden
Piet Kooiman, emeritus predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam
Taco Koster, missionair predikant Amsterdam/Zunderdorp
ds. Charlotte Kremer, predikant Protestantse Gemeente in Waterland
Ds. Barry Kriekaard, Protestantse wijkgemeente Vierhoven, Delft
Martha Kroes, kerkelijk werker jonge generaties Protestantse Gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Miriam Kronenberg, oprichter Sustain CreatiK, Ede
ds. Jacob Kruidhof, emerituspredikant GKV
Peter Kruijt, voorganger Baptistengemeente Amersfoort
Laetitia van der Lans, theoloog, De Zalige Zalm, Netwerk Katholieke Vrouwen
ds. Kees Lavooij, predikant Hervormde Gemeente Vaassen
dr. Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands 2020
ds. Jolien Leeffers, predikant Gemeente Maas en Beekdal
dr. Bert de Leede, emeritus predikant PKN te Amersfoort
dr. Almatine Leene, predikant Open Poort Hattem en docent Viaa Hogeschool Zwolle.
ds. Martijn van Leerdam, predikant te Amsterdam
ds. Coen Legemaate, voorganger International Christian Fellowship Rotterdam
Marjon Letter, theoloog en LHBTQIA counselor en coach.
Diederiek van Loo, Stadsdominee Amersfoort
dr. Pieter Lugtigheid te Delft
Boaz van Luijk, Theoloog & Klimaatburgemeester Dordrecht
Ds. Leneke Marchand, Protestantse Gemeente Voorburg
Dr. Franck Meijboom, universitair hoofddocent ethiek
Embert Messelink, oud-directeur A Rocha, kerkelijk werker Westerkerk Amersfoort
Thea Metske, diaconaal maatschappelijk werker, Rotterdam
Ds.Ben van der Meulen, Delft
Folkert van der Molen, Duurzaam ondernemer
Trees van Montfoort, auteur Groene theologie
Drs. P.J.A.M. Moorrees, novice @Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot
IJmert Muilwijk, oprichter Groenpand
dr Anne-Claire Mulder, Universitair Docent Protestantse Theologische Universiteit
dr. Remco van Mulligen, journalist, auteur en historicus
ds. Rianne van der Nagel-Meter, predikant Kruiskerk Nijkerk
Pieter van Nes, medewerker Van Goghkerkje Zundert
Mimi Ng, lid leiderschapsteam Rafaël Den Bosch
Marnix Niemeijer, oud algemeen directeur Tearfund
Wouter Nieuwenhuizen, voorganger Blossom030
ds. Robert Jan Nijland-Beltman, voorganger Baptistengemeente Silo Utrecht
ds. Betsy Nobel, predikant PG IJhorst en De Wijk
Helene van Noord, predikant Protestantse Gemeente Assen
ds. Arjan Noordhoek, voorganger emeritus Baptistengemeente Silo, Utrecht
Bart Noort, predikant Franse Kerk in Voorburg
ds Jasja Nottelman, studentenpredikant Groningen
zr. Mariella Oberndorff, algemeen overste zusters Augustinessen van st. Monica
drs N.B (Burret) Olde, predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk
Rebecca Onderstal, voorzitter Oecumenische Vrouwensynode, predikant pg Houten
ir. Mathijs Oosterhuis, senior consultant watertechnologie, kernteamlid A Rocha Deventer
dr. Martin Op ‘t Land, Enterprise Architect en professor Enterprise Engineering
ds Riekje van Osnabrugge, emeritus studentenpredikant Amsterdam
Stefan Paas, hoogleraar theologie
Marjolein Paauw – de Wit, Pinkstergemeente Morgenstond Gouda
Lambert Pasterkamp, onderzoeker Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
Fokke Pathuis, kerkelijk werker, Zwolle
dr. J.-J van Peperstraten, RK pastoor in Alkmaar
drs. Carine Philipse, em. ziekenhuispredikant
ds. Evelien Plaisier, predikant PG Uitgeest-Akersloot
Franck Ploum, Voorganger Ekklesia Breda en Vrijzinnige Gemeente Zierikzee
ds. Alfred Post, Predikant Hervormde gemeente Elim ‘t Harde
ds. Maarten Post, emeritus Predikant Prot. Kerk Ned.
Roel Prins, predikant Gereformeerde Kerk Leek
Margriet Quarles van Ufford, oud-beleidssecretaris protestantse gemeente Den Haag
ds. Heleen Ransijn, predikant Protestantse Kerk William Tyndale-Silo
David Renkema, oud-directeur Oikos
ds. Rianne de Reus, predikant Protestantse Gemeente Warmond
ds. Harrie de Reus, predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Johannes van Riessen, oud-katholiek priester en pastoor te Krommenie
ir. M. Roelofsen, voorganger van de Nieuw-Apostolische Kerk te Haarlem
ds. Douwe de Roest, predikant Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge-Eversdijk
ds. Thea de Ruijter, predikant Protestantse Gemeente Dronten
Richard Saly, predikant Jeruzalemkerk Amsterdam
prof.dr. Marcel Sarot, hoogleraar theologie en permanent diaken aartsbisdom Utrecht
Norbert Schallenberg, emeritus priester van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
drs. Joke Scheepstra, oud-univ. docent Theol. Universiteit
ds. Ruben Schep, predikant protestantse wijkgemeente de Oosterkerk te Capelle aan den IJssel
Arnoud Scherff, Ambulant Hulpverlener, Leger des Heils
drs. J.S. Schippers, emeritus CAMA predikant
ds. Joost Schelling, predikant PKN Woerden
Robert Scholma, oud-voorzitter Tearfund, oud-manager Klimaatplan en Climatestewards
Elske Scholte, Interreligieus klimaatdrammer
Drs. Gert Scholten, geestelijk verzorger NWZ Den Helder
Peter Siebe, spreker van de Groene Kerken
ds René Silvis
ds. Gerda Silvis-Andringa, justitiepredikant PI Roermond en PI Sittard
ds. Wouter Smit, docent levensbeschouwing en (gast)predikant
ds. Leendert Smit, geestelijk verzorger bij Zonnehuis groep Vlaardingen
ds. Regien Smit, voorganger Baptistengemeente Silo Utrecht
ds. Martin Snaterse, predikant in Amersfoort
Marga Snoeij, pastor zorginstellingen
Berthe van Soest, trekker pioniersgeestnetwerk
dr. Janneke Stegeman, publiek theoloog
ds. Robert Stigter, predikant Delfgauw
ds. Carmen Stoetzer-Melissant, gemeentepredikant
ds. Eveline Struijk- Boers, predikant PG Eibergen- Rekken
ds. Jochem Stuiver, predikant Protestantse Gemeente Kerk op Zuilen
ds. Jeroen Sytsma, Koningskerk Zwolle, spreker voor A Rocha
Harmen Talstra, civiel ingenieur in Delft
ds. Bernard Terlouw, PG De Westereen
ir. Marjolein Tiemens-Hulscher, Groen Geloven
ir. Reint den Toonder, deel van leiderschapsteam Rafaël Den Bosch
Pieter van der Toorn, voorganger bij Hemelsbreed en pastor bij daklozenopvang, Arnhem
ds. Niels den Toom, universitair docent geestelijke verzorging Tilburg University & geestelijk
verzorger
ds. Erna Treurniet, emeritus buurtpastor te Overvecht
Eva van Urk-Coster, promovenda in theologie & ecologie VU Amsterdam
Rinus Vader, leading professional energietransitie werkzaam bij Royal HaskoningDHV
Herman van Veelen, mede-oprichter Dorothy-gemeenschap Amstelveen
Pieter ter Veen, gemeentepredikant in Beetsterzwaag
Lucas van der Veen, predikant Kruiskerk Waddinxveen
drs Aart C. Veldhuizen, predikant pg Langweer, geestelijk verzorger en pastoraal supervisor
ds. Ina Veldhuizen,Predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
ds. Elly Veldman-Potters, ouderenpastor te Assen
ds. Rian Veldman, predikant PG Oegstgeest
Alain Verheij, theoloog en schrijver
ds. André Vlieger, predikant Zundert en Oosterhout
Christien Visch, Klimaat en Geloofgroep van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam
ds. Cornelis Visser, predikant Protestantse gemeente Westzaan
ds. Sjaak Visser, predikant protestantse gemeente Zaandam
ds. Jan Visser, predikant protestantse gemeente Emmen-Zuid
Ds. Johan Visser, predikant Noorderkerk Amsterdam
Marijn Vlasblom, voorganger in Ede en docent bij Baptisten Seminarium
Geke van Vliet, PhD-kandidaat theologie en klimaatverandering Universiteit van Pretoria
drs. Rikko Voorberg, theoloog in het wild, oprichter PopUpkerken
drs. Dick Vos, Protestantse Kerk Assen
Eelkje de Vries, Kerkelijk Werker Protestantse Gemeente Delfzijl
Henk de Vries, hoogleraar Rotterdam School of Management, Erasmus University
ds. Marjolijn de Waal, predikant Protestantse Gemeente Weesp&Driemond
Henk de Waard, UD Theologische Universiteit Apeldoorn
Merel Wagemaker – Heemskerk, project & procesmanager, voormalig directeur Flevo Festival
mgr. Bernd Wallet, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht
ds. Hans van Walsum, predikant Protestantse Gemeente te Poortugaal
ds. Peter Wattel, emerituspredikant PKN
ds. Antoinette van der Wel, PKN De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht
ds. Lieke Weima, predikant Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga
Bettelies Westerbeek, kerkpionier en voorganger Geloven in Moerwijk
Coen Wessel, predikant te Hoofddorp
Beppie Wessels- Schuurman, predikant Havenkerk Schilderswijk den Haag
Margriet Westers, theoloog (PThU/TUK)
Ir. Rob van de Wetering, MA, aanstaand predikant De Open Hof Veenendaal (PGV)
ds. Axel Wicke, predikant en pionier, Noordwijk
Klaske Wijkstra, theoloog
Carol van Wieren, predikant PKN Alblasserdam.
ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet, predikant Protestantse Gemeente Almere Haven
ds. Annemarie van Wijngaarden, em. predikant PKN, voorzitter Werkgroep Groene Kerk PKA
ds. Arjan Witzier, predikant CGK Apeldoorn-Centrum
dr. Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse synode in de Protestantse Kerk
ds. Toos Wolters, predikant Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
ds. Hester Wouda, predikant Dorpskerk Zuidhorn
ds. Stijn van der Woude, predikant PG Warnsveld/Leesten
ds. Tineke Zijlstra, emeritus predikant PKN
ds. Gert Zomer, predikant/geestelijk verzorger, Vrouwenpolder
dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar theologie
ds. Ingrid de Zwart, emeritus predikant PKN